"Jouw innerlijke kracht is de bron waaruit je altijd kunt putten"

Privacyverklaring


AVG wet. Hieronder leest u aan welke eisen ik als geregistreerd therapeut moet voldoen.

Verwerken van uw persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
In sommige gevallen worden ook in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor de verwijdering hiervan.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
  • De kosten van het consult

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ECV Praktijk.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ecvpraktijk.nl.
Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek doet, moet u een kopie van uw ID mee sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan de ID, ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk gereageerd en afgehandeld.